ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
 
Εκπαιδευτικό υλικόΣ.Ε.Ε. Αειφορίας Αχ. Μανδρίκα, 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
 
Εκδήλωση ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας για Δεξιότητες: