Άρθρα (Χ. Λεβεντάκης)

             

                 

 

 • Leventakis Ch. & Gkarila V. (2021). School meals in Greece. A historical – comparative analysis, DOI: 10.5281/zenodo.5801986, Volume 3, Issue 6, Nov-Dec 2021, Page No. 217-224, Published online: International Journal of Arts, Humanities and Social Studies, ISSN: 2582-3647 https://ijahss.in/Archive/vol-3issue-6/IJAHSS0306094-217-224.pdf

 

 • Leventakis Ch. & Gkarila V. (2021). Outdoor Schools in the Greek Educational System in the Early 20th Century, DOI:10.15341/jmer (2155-7993)/07.11.2021/001, pp. 701–712, Published online: Journal of Modern Education Review, ISSN: 2155-7993

https://academicstar.us/issuelist.asp?ArtID=365&issid=807

 

 • Leventakis Ch. & Gkarila V. (2020). Olympism and Olympic ideals in education, στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό «EDUCATIONEXT», τχ.3, 2/2020, σελ. 28-43, εκδόσεις EducatioNext, ISSN 2653-9403, https://educationext.gr/files/ednext_3o_teyxos_02_2020.pdf

 

 • Λεβεντάκης Χ. (2020). Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής (1914-1978), στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό «i-Teacher», τχ. 24, 9/2020, σελ. 265-287, εκδόσεις i-Teacher.gr, ISSN 1792-4146,  https://i-teacher.gr/files/24o_teyxos_i_teacher_9_2020.pdf

 

 • Λεβεντάκης Χ. (2020). Περί οικοδομήσεως υγιεινών διδακτηρίων (1894-1949), στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό «Νέος Παιδαγωγός», τχ. 20, 9/2020, σελ. 740-760, εκδόσεις https://neospaidagogos.online, ISSN 2241-6781,  https://neospaidagogos.online/files/20_Teyxos_Neou_Paidagogou_Septemvrios_2020.pdf

 

 • Λεβεντάκης Χ. (2020). Οι πρώτες σχολές εκπαίδευσης των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό «EDUCATIONEXT», τχ.4, 6/2020, σελ. 266-287, εκδόσεις EducatioNext, ISSN 2653-9403, https://educationext.gr/files/ednext_4o_teyxos_06_2020.pdf

 

 • Λεβεντάκης Χ. (2020). Ο εκπαιδευτικός ως φορέας ηθικών αξιών, στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό «Νέος Παιδαγωγός», τχ. 19, 7/2020, σελ. 808-819, εκδόσεις https://neospaidagogos.online, ISSN 2241-6781, https://neospaidagogos.online/files/19_Teyxos_Neou_Paidagogou_Ioulios_2020.pdf

 

 • Γκαρίλα Β. & Λεβεντάκης Χ. (2019). Η χρήση της πλατφόρμας του ψηφιακού σχολείου ως συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο της μικτής μάθησης, στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό «i-Teacher», τχ. 15, 3/2019, σελ. 119-135, εκδόσεις i-Teacher.gr, ISSN 1792-4146,  https://i-teacher.gr/files/15o_teyxos_i_teacher_3_2019.pdf

 

 • Λεβεντάκης Χ. & Γκαρίλα Β. (2019). Υπαίθρια Αγωγή - Η υπαιθριοποίηση της διδασκαλίας στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα, στο διαδικτυακό περιοδικό «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ», τχ.3, 2019, σελ. 94-113, εκδόσεις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, ISSN 1109-8740, https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/edusci/article/view/747/660

 

 • Λεβεντάκης Χ. & Γκαρίλα Β. (2019). Σχολικά γεύματα (1931-1967). Μια ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση, στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό «Νέος Παιδαγωγός», τχ. 11, 3/2019, σελ. 132-148, εκδόσεις e-ΠρωτοβάΘμια, Αθήνα, ISSN 2241-6781,  

https://neospaidagogos.online/files/11_Teyxos_Neou_Paidagogou_Martios_2019.pdf

 

 • Λεβεντάκης Χ. & Γκαρίλα Β. (2019). Ο θεσμός των Μαθητικών κατασκηνώσεων – Παιδικών εξοχών στην Ελλάδα, στο διαδικτυακό περιοδικό «Εκπ@ιδευτικός Κύκλος», τόμος 7, τεύχος 3, 2019, σελ. 130-151, εκδόσεις educ@tional circle, ISSN 2241-4576, https://journal.educircle.gr/images/teuxos/2019/teuxos3/synoliko_teyxos_7_3.pdf

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα