Απόστολος Σίσκος & Παναγιώτης Αντωνίου 

       ΤΕΦΑΑ, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
 

       (Βιβλίο - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)