Δημοσίευση Υ.Α. & χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής

2019-01-14 19:12

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ